סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

הראל ביטוח תעניק שירותי תפעול לתיק הפנסיוני של הכשרה

התמורה השנתית שתקבל הראל ביטוח עבור השירותים, עומדת על 28.5 מיליון ש"ח בשמונה השנים הראשונות להתקשרות, ואחריהן התמורה תפחת לכ-14 מיליון ש"ח

חברת הראל השקעות מדווחת כי חברת הבת שלה הראל ביטוח התקשרה בהסכם עם הכשרה חברה לביטוח במסגרתו תעניק הראל ביטוח שירותי תפעול עבור התיק הפנסיוני של הכשרה וכן תעניק שירותי בית תוכנה ושירותי לשכת שירות עבור תיק העבר ועבור תיק הביטוח של הכשרה בתחומי בריאות, סיעוד, ריסק, משכנתא, מחלות קשות, בסט אינווסט פרט ותיקון 190.

לשם מתן השירותים האמורים, תעניק הראל ביטוח להכשרה רישיון שימוש במערכות המחשוב שלה כמפורט בהסכם, וזאת בנוסף לפיתוח ממשקי נתונים עבור הכשרה למערכותיה הקיימות של הראל במערכות המחשוב.

תפעול תיק העבר במערכות המחשוב יבוצע עבור הכשרה על ידי הראל ביטוח, למעט תהליכים הדורשים החלטות עסקיות אשר קשורים לתיק העבר אשר ימשיכו להתבצע על ידי הכשרה. ניהול נתוני תיק העבר והתיק החדש של הכשרה במערכות המחשוב, ייעשה בסביבת הרשאות נפרדת מיתר פעולותיה של הראל ביטוח.

הכשרה תישאר הבעלים של תיק העבר והתיק החדש ותהיה האחראית הבלעדית כלפי צדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לקבלת החלטות כמבטחת בקשר עם השירותים, אחריות כלפי רשויות,אחריות לדוחות הכספיים ותוכנם, ניהול ההשקעות, הלבנת הון, ניהול הסולבנסי, אקטואריה,ביקורות פנים וביקורות של הממונה וכד’.

כמו כן, הכשרה תהא האחראית הבלעדית והמלאה לדרישות, תביעות, קנסות או הליכים מנהליים ומשפטיים כלשהם, ככל שיהיו, בקשר לתיקים, והראל ביטוח לא תישא באחריות כלשהי בגינם.

בכל הנוגע למתן השירותים, הראל ביטוח תשמש כספק מיקור חוץ מהותי, ובמסגרת זו תאפשר להכשרה לבקר את מתן השירותים, ותאפשר גישה של מספר בעלי תפקיד בהכשרה, ביניהם היועץ המשפטי, מנהל הכספים, המבקר הפנימי, מנהל הסיכונים ורואה החשבון המבקר למידע הנוגע לשירותים המצויים אצל הראל ביטוח תוך שיתוף פעולה סביר וזמינות מתאימה לצורך כך.

בהתאם להוראות ההסכם, תקופת ההתקשרות אינה מוגבלת בזמן, עם זאת, החל משנת 2029 הצדדים יוכלו להביא את ההתקשרות לסיומה או להפסיק חלק מן השירותים במתן הודעה מראש ובכתב ובכפוף להוראות ההסכם.

התמורה השנתית שתקבל הראל ביטוח עבור השירותים, תסתכם לסך של 28.5 מיליון ש"ח בשמונה השנים הראשונות להתקשרות, כאשר לאחריהן התמורה תפחת לסך של כ-14 מיליון ש"ח תוך התאמה מדי שנה להיקף השירותים הניתנים.

התקשרות בהסכם מותנית בקבלת אישור בלתי מותנה מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים