סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אס.אר אקורד: הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2020 ירד בכ-10%

הפסדי האשראי הסתכמו בכ- 4.1 מיליון שקל על רקע עליה בהערכת סיכוני אשראי בגלל הקורונה; תיק הלקוחות בשיא של 5 שנים ועומד על כ-718 מיליון שקל; החברה תחלק דיבידנד של 6 מיליון ₪

אס.אר. אקורד, חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת עדי צים פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2020, ודיווחה על גידול במצבת הלקוחות לכ-718.4 מיליון ₪ לעומת 685.7 מיליון ₪ בסוף שנת 2019.

הכנסות המימון ברבעון הראשון של 2020 גדלו בכ-17% והסתכמו בכ-28.5 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 24.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקף פעילות החברה, כפועל יוצא,בין היתר, מהתמורה שהתקבלה לאחר הקצאת ניירות ערך למשקיעים מסווגים, מהגדלת אשראי מתאגידים בנקאים ומהגדלת הלוואת הבעלים של בעל השליטה ובקיזוז הקטנת היקפי האשראי מתאגידים חוץ בנקאיים.

האשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים לחברה הסתכם בכ-450 מיליון שקל ב-31 במרץ 2020 לעומת 474 מיליון שקל בסוף 2019.

הוצאות מימון ועלות ההכנסות הסתכמו ברבעון הראשון של 2020 בכ-6.5 מיליון שקל, גידול של כ- 27.8% לעומת הוצאות של כ- 5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות הסתכמו בכ- 22.6% מהכנסות המימון, לעומת כ-20.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים הסתכמו בכ- 4.1 מיליון שקל, לעומת כ- 0.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר כפועל יוצא מהגידול ביתרת הלקוחות וכן בשל הפרשות לחובות לקוחות, אשר בתקופת הדוח חלה הרעה בסיכון האשראי שלהם או שחלו שינויים בהערכות הנהלת החברה לגבי יכולת הגביה של חובותיהם, וזאת, בין היתר, בעקבות עליה בהערכת סיכוני האשראי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

עדי צים, בעל השליטה, ממשיך לתמוך בחברה ביתר שאת באמצעות הגדלת הלוואת הבעלים, העומדת כעת על כ-102 מיליון שקל, וממשיך להעמיד ערבויות אישיות לטובת התאגידים המממנים להבטחת התחייבויות החברה

הרווח לפני מס הסתכם בכ- 14.6 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מס של כ- 16.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המסים הסתכמו בכ- 3.5 מיליון שקל לעומת כ-4.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם רווח נקי של כ- 11.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 12.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד והודיעה על חלוקת דיבידנד של 6 מיליון שקל בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של לפחות 50% מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני.

רו"ח אודי ניר אשר הוביל את החברה ב-6 שנים האחרונות עוזב את תפקיד המנכ"ל בימים אלה, ובמקומו ימונה גיל הוכבוים ששימש סמנכ"ל הכספים של החברה ב-3 השנים האחרונות.

עדי צים: " על אף המשבר הנוכחי אנו ממשיכים לגייס לקוחות חדשים תוך הקפדה על איכות תיק האשראי, ואני מאמין שנמשיך את מגמת הצמיחה תוך שמירה הדוקה ומתמשכת על טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות, וכמובן עם הקפדה על קבלת בטחונות מספקים.

האיתנות הפיננסית של אקורד נמצאת בנקודת שיא מתחילת פעילותה. בתחילת השנה קיבלנו את אמון המשקיעים המוסדיים וגייסנו הון בסכום ברוטו של כ-67 מיליון שקל כאשר את הרבעון סיימנו עם הון של כ- 207 מיליון שקל. אני אישית ממשיך לתמוך באקורד בתקופה זו, ואף הגדלתי את הלוואת הבעלים שאני מעמיד לאקורד לסכום של כ-102 מיליון שקל, וזאת מעבר לערבויות האישיות שאני מעמיד לגופים המממנים את החברה".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים