סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

מידרוג מורידה את דירוג האג”ח של האחים יעקובי ל-Baa3 עם השלכות שליליות

הורדת הדירוג משקפת, לטענת כלכלני מידרוג, את היחלשות כושר החזר האשראי של החברה לנוכח המשך ביצועים תפעוליים חלשים בשנת 2019

חברת הדירוג מידרוג מדווחת היום על הורדת דירוג לאגרות החוב מסדרה א’ שהנפיקה קבוצת האחים יעקובי ב-Baa2 ל- Baa3ומציבה את הדירוג תחת בחינה (credit review), עם השלכות שליליות.

הורדת הדירוג משקפת, לטענת כלכלני מידרוג, את היחלשות כושר החזר האשראי של החברה לנוכח המשך ביצועים תפעוליים חלשים בשנת 2019. ההפסד התפעולי של החברה בשנה זו הסתכם ב-13.3 מיליון ₪ שנבעו מעדכון כלפי מטה של רווחים בפרויקטים שהסתיימו במגזר המבנים והתשתיות, מעליה בהוצאות ההנהלה וכן מפרויקט הפסדי במגזר איכות הסביבה.

המגמה השלילית הנמשכת בתוצאות החברה פוגמות להערכת מידרוג במיצובה העסקי של החברה ומצביעה על אתגרים ניהוליים בפעילות הליבה של החברה. גורמים אלו עלולים להעיב על המשך פעילות החברה בפרויקטים חדשים.

צבר ההזמנות של החברה בסוף 2019 עמד על כ-870 מיליון ₪ לעומת כ-1.104 מיליארד בסוף שנת 2018. הירידה בצברה ההזמנות נובעת מהאטה בקצב כניסת פרויקטים חדשים. הצבר מאופיין בפיזור ניכר על פני פרויקטים ולקוחות אם כי לחברה חשיפה לפרויקט עיקרי המהווה חלק מהותי מהצבר.

הדירוג מושפע לרעה גם מרמת הסיכון של ענף הקבלנות וההנדסה המוערכת במידרוג כגבוהה יחסית, בעיקר בשל אופיו הפרויקטלי וחשיפתו למחזוריות הכלכלית הפוגמים ביכולת השבת הרווחים, וזאת לצד שיעורי רווחיות נמוכים נוכח לחצי מחירים הנובעים ממאפייני ההתקשרות.

לחברה יש מעמד עסקי בינוני הנשען על היותה קבלנית משנה בעלת ותק וניסיון ר ומעמד מבוסס בתחום המערכות האלקטרו מכאניות מאופיין ברווחיות טובה יותר ביחס לענף הקבלנות בכללו. להערכת מידרוג לתוצאות השנה האחרונה עלולה להיות השפעה לרעה על מיצוב החברה ומעמדה מול מזמיני העבודה.

נוסף להפסד התפעולי השוטף, בשנת 2019 רשמה החברה הפסד של כ-24 מיליון ש"ח שנבע מהחזקתה 50%) באורתם-סהר, וכולל את חלקה בהפסדי אורתם סהר, מחיקת השקעתה בחברה כלולה זו וכן הפרשה לערבויות שהעמידה החברה לטובת פרויקטים של אורתם-סהר. החברה מעריכה כי בשנת 2020 תידרש להזרים סך של כ-5.4 מ’ ש"ח בגין חילוט ערבויות במסגרת מחיקת ההשקעה באורתם-סהר.

נכון לרבעון הרביעי של שנת 2019 ,ובשל ההפסד התפעולי, החברה לא עמדה באמת מידה פיננסית כלפי מחזיקי אגרות החוב, וקיימת אי וודאות משמעותית באשר לעמידתה של החברה באמת המידה הפיננסית האמורה ברבעון הראשון של שנת 2020.

עפ"י שטר הנאמנות, אי עמידת החברה באמת מידה פיננסית האמורה במשך שני רבעונים רצופים מקנה למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב. למרות הדברים הללו, במידרוג לא מעריכים ודאות גבוהה לכשל פירעון ומניחים כי הפגיעה בתוצאות החברה אינה פונדמנטאלית ולאורך זמן רווחיות החברה תתאושש.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים