סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

סקייליין מוכרת את נכסיה בקנדה ב-300 מיליון דולר קנדי

החברה מוכרת את אתרי הנופש והקרקעות הסמוכות ל-Freed corporation; הרווח הנקי לפני מס צפוי לעמוד על 35-45 מיליון דולר קנדי

חברת סקייליין התקשרה בשני הסכמי רכישה ומכירה סופיים עם Freed Corporation למכירת 100% מהזכויות באתרי הנופש של החברה בקנדה ובקרקעות לפיתוח הסמוכות לאתר הנופש Deerhurst ולאתר הנופש Horseshoe, ובכל הקרקעות לפיתוח שנותרו באתר הנופש Blue Mountain. מחיר המכירה של 210 מיליון דולר קנדי מייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים לפי כללי IFRS נכון ליום 30 ביוני 2021.

פריד תרכוש את הנכסים באמצעות Resort Communities LP שותפות שתוקם לצורך הרכישה, אליה יועברו גם הזכויות באתר הנופש Muskoka Bay, שנכון למועד זה נמצא בבעלות של פריד ושותפיה, בשווי מוסכם של כ-90 מיליון דולר קנדי, ובכך תיצור פורטפוליו של יעדי נופש מובילים באונטריו אליהם ניתן להגיע ברכב.

פריד מסרה לחברת סקייליין פיקדון בלתי חוזר בסך של כ-7 מיליון דולר קנדי והעסקה צפויה להיסגר, בכפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים מקובלים, ביום 31 באוקטובר 2021 או במועד סמוך למועד זה.

התמורה עבור הנכסים תשולם בכמה חלקים - במועד הקלוזינג סקייליין תקבל תשלום במזומן של כ-109 מיליון דולר קנדי (תזרים מזומנים חופשי נטו בסך של בין כ-30-35 מיליון דולר קנדי לאחר פירעון חובות כולל אגרות החוב סדרה א’, תשלומים לבעלי זכויות מיעוט באחד הנכסים ואומדן תשלומי מיסים על העסקה).

כמו כן תנתן הלוואת מוכר (VTB) בסך של כ-60 מיליון דולר קנדי למשך ארבע שנים בריבית של 5% והלוואת גישור לפריד בסך של כ-8 מיליון דולר קנדי למשך שנתיים בריבית של 12% לשנה.

הסכום הנותר, כ-33 מיליון דולר קנדי,  יתקבל בצורת אחזקות בשיעור של 29% בשותפות, כאשר החברה תחזיק כ-26% בשותפות וכ-3% הנותרים יוחזקו על-ידי צד שלישי המחזיק 40% מ-Blue Mountain.

הרווח הנקי לפני מס צפוי לעמוד על בין 35 ל-45 מיליון דולר קנדי בקלוזינג. לאחר מס, צפוי הרווח הנקי לעמוד על בין 25 ל-35 מיליון דולר קנדי וההשפעה נטו על הון החברה לאחר התאמות רווח נקי ושווי הוגן באמצעות רווח כולל אחר צפוי לעמוד על בין 15 ל-25 מיליון דולר קנדי. הערכות אלו מתבססות על ההערכות הנוכחיות של החברה וכפופות לחלוקת התמורה בין הנכסים השונים כפי שתקבע בסמוך לקלוזינג ותשלומי המס.

נציין כי חברת מישורים היא בעלת השליטה בסקייליין ומחזיקה בכ-49.37% בחברה והכשרת הישוב מחזיקה בכ-20.2% ממניות החברה. גם שתי החברות האלה צפויות להרוויח מהעסקה.

מנכ"ל החברה, מר בלייק לאיין, מסר: "מדובר באבן דרך עבור החברה, המעניקה נזילות משמעותית חדשה שתאפשר לסקייליין לממש את האסטרטגיה המוצהרת שלה לעצב מחדש את מיקוד השקעות ופעילות החברה מאתרי נופש וקרקעות, לבתי מלון.

עסקה זו מייצגת את אחת מעסקאות מכירת אתרי הנופש הגדולות ביותר בקנדה בחמש עשרה השנים האחרונות, לפי חברת Beechwood Real Estate Advisors, שייעצה לסקייליין בעסקה. אנחנו שמחים להיות שותפים ב-29% בשותפות אתרי הנופש ביחד עם פריד, אשר תחזיק כעת בפורטפוליו נרחב של אתרי נופש מובילים באונטריו, קנדה, אליהם ניתן להגיע ברכב.

לחברת פריד היסטוריה מרשימה של ייזום נכסי נדל"ן מעוצבים בדגש על לייף סטייל. עסקה זו מאפשרת לנו לממש את מלוא השווי הנכסי הנקי של אתרי הנופש של סקייליין בקנדה, ובו זמנית נוכל לקחת חלק ביצירת הערך שצוות הייזום של פריד יכול לייצר."היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים