סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אמת מחשוב מזנקת 9% בעקבות עליה חדה ברווח הנקי

הרכישה האחרונה של פימי הצליחה לתרגם הגדלת הכנסות של 15%, לגידול ברווח הנקי בשיעור של 65%, החברה ממשיכה במדיניות חלקות הדיבידנד

אמת מחשוב מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021 השלמת העסקה לרכישת 87% ממניות קבוצת יוניטסק תמורת 77 מיליון ש"ח. העסקה כוללת גם תמורה מותנית על בסיס יעדים בגובה של כ-18.3 מיליון ש"ח בשלוש שנים הקרובות

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-345 מיליון ש"ח, לעומת כ-301 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14.7% אשר נובע בעיקרו מגידול אורגני בעיקר במגזר ה- OEM כתוצאה מתוספת לקוחות חדשים והרחבת פרויקטים בקרב לקוחות קיימים.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-55.5 מיליון ש"ח כ-16.1% מההכנסות לעומת כ-47 מיליון ש"ח כ-15.6% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול הנובע מהעליה במחזור ההכנסות ומשיפור בשיעור הרווחיות הגולמית בעיקר במגזר ה-OEM.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-42.3 מיליון ש"ח לעומת כ-37.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העליה נובעת כתוצאה מאיחוד התוצאות של חברה שנרכשה השנה וטרם אוחדה ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-13.2 מיליון ש"ח לעומת כ-9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-39% הנובע בעיקרן מהשיפור ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו בשל הגידול בהוצאות המכירה וההנהלה, כאמור.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-1.7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-2.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהוצאות המימון נובע מפערים בין הפרשי שער החליפין שקל/דולר שנרשמו ברבעון המקביל אל מול הרבעון הנוכחי.

ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-20.8 מיליון ש"ח  לעומת כ-17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-22% הנובע מהעליה ברווח התפעולי.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-8.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ- 65% הנובע בעיקרו מהעליה ברווח הגולמי ומהקיטון בהוצאות המימון אשר קוזזו בחלקם בשל הגידול בהוצאות המיסים.

הכרזת דיבידנד - החברה ממשיכה לממש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים הרבעוניים בגובה של כ-60% מהרווח הנקי , ומכריזה על דיבידנד בגין רווחי הרבעון השלישי לשנת 2021, בסך של כ-5.3  מיליון ש"ח.

יואב ויינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב מסר: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם תוצאות טובות וצמיחה בפרמטרים התפעוליים. המומנטום החיובי בפעילות ה-OEM נמשך כאשר הצמיחה ברבעון היא פועל יוצא של צמיחה אורגנית לצד הטמעה מוצלחת של הרכישות שביצענו בתחום זה. אנו ממשיכים לפעול להעמקת הפעילות בתחום ה-OEM תוך בחינת רכישות סינרגטיות נוספות בחו"ל וצופים צמיחה משמעותית בהתאם ליעדים שהצבנו לעצמנו. לאחרונה השלמנו את העסקה לרכישת חברת יוניטסק אשר מהווה אבן דרך משמעותית להרחבת פעילותנו בתחום התוכנה. החיבור ליוניטסק מאפשר לנו להרחיב את סל הפתרונות המוצעים ללקוחותינו ולהגדיל משמעותית את פעילויות התוכנה, תחום שבו אנו צופים פוטנציאל צמיחה גבוה בשנים הקרובות. נמשיך להתמקד בהשבחת הפעילויות הקיימות ובאיתור רכישות סינרגטיות נוספות בארץ ובעולם. כל זאת במטרה לממש את תוכניות הצמיחה הרב שנתיות של החברה."היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים