שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל"ן

מדרוג: בחינת השלכות שליליות על אג”חי נכסים ובניין

שקולי הדירוג השתנו עקב המינוף החדש שנלקח לסגירת עסקת גב-ים, החשש מנזילות חלשה כאשר לחברה חלויות אג"ח ואשראי לז"ק בהיקף של כ- 2.0 מיליארד ש"ח, למול יתרות נזילות 400-600 מיליון ש"ח

רמת המינוף של החברה, אשר נמדדת ביחס חוב פיננסי מותאם לשווי נכסים מותאם פרופורמה לעסקה עלתה במידה ביחס להערכותינו המוקדמות, זאת בשל הגידול בחוב הפיננסי שנטלה החברה למימון העסקה, לנוכח ביטול עסקת HSBC ובשל ירידה במחיר השוק של מניית גב- ים בחודש האחרון. יחס המינוף פרופורמה לעסקה על בסיס מחיר השוק הממוצע של מנית גב- ים בשבוע האחרון עומד להערכת מידרוג על 65% שאינו בולט לרמת הדירוג הנוכחית. בתרחיש הבסיס, מידרוג מסתמכת על מדיניות החברה להמשך במכירת נכסים בטווח הקצר והבינוני, בדגש על מכירת HSBC ומכירת פעילות הנדל"ן למגורים, לצורך הקטנת המינוף. מידרוג הביאה כי בחשבון כי השלמת מכירת הנכסים תוביל להורדת המינוף של החברה בטווח הזמן הבינוני, לטווח מינוף של כ-50% בהינתן גם תרחיש רגישות על שווי השוק של מניית גב- ים. יחס זה עשוי להיות תנודתי לאורך זמן כתלות בשווי השוק של מניית גב-ים.

אחזקת השליטה בגב-ים ובמניותיה הסחירות תורמת באופן חיובי לגמישותה הפיננסית של החברה. יחד עם זאת, רמת המינוף הגבוהה כיום ושיעבוד של חלק מהמניות ושעבוד שלילי של כל יתר המניות שאינן משועבדות משליכים לשלילה על הגמישות. יצוין לחיוב כי לחברה קיימת נגישות למקורות מימון מגוונים המאפשרים לחברה ליטול חוב בעת הצורך המהווה חלופה ו/או גישור במקרים נדרשים.

נזילות החברה חלשה, כאשר להערכת מידרוג, לפתחה עומדים נכון ל-30.06.2022, חלויות אג"ח, הלוואות ואשראי לז"ק בהיקף של כ- 2.0 מיליארד ש"ח, למול יתרות נזילות שאנו מעריכים כי יסתכמו בטווח של 400-600 מ’ ש"ח לאותו מועד. עד לסוף שנת 2022 יתרות הנזילות צפויות להתעבות ככל שהחברה תממש נכסים אולם עדיין אינן צפויות להלום את היקף החלויות. להערכת מידרוג, המקורות לפרעון החלויות נשענים על תכנית המימושים של החברה וכן האחזקה בגב- ים בשיעור גבוה המהווה מקור למימוש אחזקות. יחד עם זאת, ככל ותכנית מימושים זאת תתעכב ו/או תיתקל בקשיים קיימת לחברה האפשרות למחזור התחייבויות על בסיס שווי מניות גב-ים שאז יהיו לכך השלכות שליליות על הדירוג בעקבות רמת חוב גבוהה ביחס לדירוג.הוסף תגובה
  1. 2. marriage solution

    מאת: isabella | פורסם ב- 22/06/22 00:02
  1. 1. לשם שינוי באים בזמן שם (לל"ת)

    מאת: סימון1 | פורסם ב- 21/06/22 15:30

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים