סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

מידרוג מותירה דירוג Aa3.il לאיתנות הפיננסית של איי.די.איי ביטוח

כמו כן הותירה חברת הדירוג על כנו דירוג של A2.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים שהנפיקה החברה. אופק הדירוג יציב; "דירוג החברה משקף פרופיל עסקי סביר"

מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa3.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של איי.די.איי חברה לביטוח ומותירה על כנו דירוג של A2.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שהנפיקה החברה באמצעות איי.די.איי הנפקות (2010) בע"מ. אופק הדירוג יציב.

שיקולים עיקריים לדירוג: "דירוג החברה משקף פרופיל עסקי סביר, הנתמך בפיזור קווי עסקים הולם ובמודל הפעלה מבודל, התומכים ביכולת יצור ההכנסות והרווחים. לחברה פרופיל סיכון טוב ביחס לדירוג ומתאפיין בסיכון מוצרים נמוך לצד חשיפה נמוכה ללקוחות גדולים, אולם מושפע לשלילה מצרכי דיבידנדים משמעותיים של החברה האם. הפרופיל הפיננסי של החברה בולט לטובה ביחס לדירוג וביחס לקבוצת ההשוואה ונתמך באיכות נכסים טובה, רווחיות והלימות הון בולטות לטובה ובעלות פוטנציאל ספיגת הפסדים טוב ביחס לתרחישי מידרוג. כמו כן, לחברה גמישות פיננסית הולמת ופרופיל נזילות סביר ביחס לדירוג.

"הפרופיל העסקי של החברה נתמך בפיזור הולם של קווי העסקים, עם הטיה לביטוח כללי ובפרט לענפי הרכב, בסיס לקוחות רחב וקמעונאי, מותג חזק יחסית (בעיקר בענפי הרכב) ומודל הפעלה מבודל, התומכים ביכולת ייצור ההכנסות לאורך המחזור ומתבטאים גם במדדי שימור לקוחות טובים. מנגד, מוגבל הפרופיל העסקי בשל גודלה של החברה, כפי שמשתקף בנתח שוק כולל במונחי פרמיות ברוטו נמוך יחסית אך במגמת צמיחה עקבית בשנים האחרונות, וכן בהיקף נכסים מנוהלים זניח. נציין, כי קיימת שונות גבוהה יחסית בין קווי העסקים, כאשר בביטוח כללי ובפרט בענפי הרכב החברה מאופיינת בנתחי שוק עודפים ביחס לגודלה.

"ייחודיות החברה ויתרונה היחסי המרכזי נובע ממודל הפעלה והפצה מבודלים, אך יחד עם זאת, לדעת מידרוג, הישענות החברה על ערוץ הפצה עיקרי מגביל במידה מסוימת את פוטנציאל הלקוחות שלה ואת היצע המוצרים, גם לאור העובדה כי סוכנים וסוכנויות הביטוח צפויים להמשיך להוות את ערוץ ההפצה המרכזי בענף ובעלי מאגרי לקוחות משמעותיים בטווח הזמן הקצר והבינוני ובפרט במוצרים ביטוחיים בעלי רמת מורכבות גבוהה יותר", סיכמו במידרוג.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.הוסף תגובה
  1. 1. בשעה 13.10 בזק הייתה בגבוה יומי

    מאת: כפיר | פורסם ב- 10/08/17 15:59

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים