סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

אשדר: הוועדה לתכנון ובניה תמליץ לשינוי יעוד קרקע למגורים בק”ע פרויקט רמת אפעל

מדובר בקרקע בהיקף של כ-400 דונם, מתוכם בכ-45 דונם קיימות לחברה ולשותפותיה זכויות בקרקע (חלק החברה 33%)

חברת אשדר מודיעה כי ביום 12 בפברואר 2018 ,התקבל בחברה פרוטוקול מדיון ועדת המשנה לתכנון ובניה רמת גן, בישיבתה מיום 4 בפברואר 2018 ,לפיה החליטה הוועדה להמליץ לוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב על הפקדת תכנית בקשר עם קרקע ברמת אפעל בהיקף של כ-400 דונם, מתוכם בכ-45 דונם קיימות לחברה ולשותפותיה זכויות בקרקע (חלק החברה 33%) באופן בו ישונה ייעוד הקרקע מחקלאות ומגורים למגורים, תעסוקה ומסחר (בתכנית מתוכננות 2,500 יח"ד למגורים ו-300 יחידות דיור מיוחד, כ-280,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר וכן שטחי בניה נוספים למבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים) וזאת בכפוף להשלמת תנאים ועריכת תיקונים כמפורט בהחלטה.

שינוי התב"ע לרבות אישורה ו/או שינויה הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ואין כל ודאות שתאושר בוועדה המחוזית ובוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ו/או כי לא יוגשו התנגדויות לתכנית כולה ו/או חלקה, בשל גורמים שאינם תלויים בחברה.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים