סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

גבאי מניבים באישור התקשרות בהסכם לרכישת 17% מחברת מתחום יזמות הנדל”ן

בתמורה למניות האמורות, תשלם החברה לצד ג’ תמורה של 1.5 מיליון ש"ח אשר יועמדו מהונה העצמי של החברה, כאשר 2.55 מיליון ש"ח מסך התמורה ישולמו במזומן בעת חתימת ההסכם

גבאי מניבים מודיעה בזאת כי ביום 4 באוקטובר 2018 ,אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בעסקה, לפיה תרכוש החברה 17% מהון המניות המונפק של חברה פרטית העוסקת בתחום יזמות הנדל"ן, מצד ג’ שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה.

נכון למועד דיווח זה, למיטב ידיעת החברה, לחברת יזמות הנדל"ן שני פרויקטים: פרויקט מסוג תמ"א 38/2 באזור הצפון הישן של תל-אביב הצפוי לכלול כ-88 יחידות דיור; ופרויקט מסוג פינוי בינוי בנאות אפקה בתל-אביב הצפוי לכלול כ-350 יחידות דיור.

בתמורה למניות האמורות, תשלם החברה לצד ג’ תמורה בסך של 1.5 מיליון ש"ח אשר יועמדו מהונה העצמי של החברה, כאשר 2.55 מיליון ש"ח מסך התמורה ישולמו במזומן בעת חתימת ההסכם בין הצדדים (ככל שייחתם), ויתרת התמורה בסך של 2.55 מיליון ש"ח, תשולם לצד ג’ במועד קבלת ההיתר לפרויקט הצפון הישן ולא יאוחר מ-5 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

ככל שלא יתקבל היתר לפרויקט הצפון הישן בתקופת קבלת היתר פרויקט הצפון הישן, יפוצל תשלום יתרת התמורה לצד ג’ ל-2 חלקים שווים בסך של 1.275 מיליון ש"ח אשר ישולמו לאחר 5 ו-10 חודשים ממועד חתימת ההסכם, בהתאמה.

במסגרת ההסכמות בין החברה לבין צד ג’, ניתנה האפשרות לבעלי מניות המיעוט בחברת יזמות הנדל"ן להצטרף לעסקה בהיקף של עד 8% מהון המניות המונפק של חברת יזמות הנדל"ן בתמורה דומה בהתאם ליחס האחזקות של בעלי מניות המיעוט, בתוך 6 חודשים ממועד חתימת ההסכם (ככל שיחתם).

להערכת החברה, חתימת ההסכם צפויה להיות במהלך הרבעון האחרון של שנת 2018 .בנוסף, ביום 23 באוגוסט 2018 ,אישר דירקטוריון החברה הצעת רכישה של החברה לרכישת 19.25% מהון המניות המונפק של חברת יזמות הנדל"ן במסגרת הסדר נושים למניות האמורות.

בתמורה לרכישת המניות, תשלם החברה סך של 6 מיליון ש"ח אשר יועמדו מהונה העצמי של החברה, כאשר 3 מיליון ש"ח מסך התמורה ישולמו במזומן בעת אישור בית המשפט להסדר (ככל שתאושר הצעתה של החברה), 2.5 מיליון ש"ח ישולמו במועד קבלת ההיתר לפרויקט הצפון הישן ולא יאוחר מחודש דצמבר 2019 ,ויתרת התמורה בסך של 0.5 מיליון ש"ח תשולם 12 חודשים לאחר קבלת ההיתר לפרויקט הצפון הישן ולא יאוחר מחודש יוני 2020.

נכון למועד דיווח זה, למיטב ידיעת החברה, הצעת החברה לרכישת המניות האמורות במסגרת הסדר הנושים הוגשה לאישור בית המשפט אשר למועד זה טרם התקבל אישורו. יובהר, כי השלמת העסקאות האמורות בסעיפים 1 ו-2 לעיל אינן מותנות אחת בשניה. כמו-כן, יצוין, כי ככל שתושלם העסקה האמורה מול צד ג’ כאמור בסעיף 1 לעיל, וככל שתאושר רכישת המניות האמורות על-ידי בית המשפט במסגרת הסדר הנושים כאמור בסעיף 2 לעיל, תחזיק החברה ב-36.25% מהון המניות המונפק של חברת יזמות הנדל"ן.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים