סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

וויי-בוקס התקשרה בהסכם לרכישת קרקע בת”א

היקף ההשקעות הצפויות בפרויקט נאמד בכ- 130 מיליון ש"ח. בגין רכישת הממכר תשלם החברה למוכר סך של 32.5 מיליון ש"ח

בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 28 בדצמבר 2016 ולעדכון שפורסם בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 בדבר מסירת הודעת מימוש על ידי החברה בקשר עם הסכם אופציה בו התקשרה החברה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה לרכישת 77.5% מכלל זכויות המוכר בנכס מקרקעין בשטח של 4,400 מ"ר ביפו, החברה מתכבדת לדווח, כי החברה התקשרה בהסכם לרכישת המקרקעין, אשר עיקריו יפורטו להלן:

המוכר הינו הבעלים הבלעדי והרשום של מלוא הזכויות במקרקעין שהינם חלקות 3-1 בגוש 7022 ברחוב יפת 52 בתל אביב-יפו, אשר על גביהם מצויים כיום שני מבנים לשימור בעלי 2 קומות כל אחד בהיקף כולל של כ-3,600 מ"ר בנוי, אשר אינם מאוכלסים. היקף זכויות הבנייה המוערך ביחס למקרקעין הינו כ-6,400 מ"ר זכויות למגורים ו/או מלונאות.

בכוונת החברה לתכנן ולהקים על גבי המקרקעין פרויקט אשר יכלול הקמת מבנים חדשים, ניוד זכויות וכן שימורם ושיפוצם של מבנים קיימים, אשר ישמשו למגורים או למלונאות, בהתאם לתב"ע מקומית אותה תיזום החברה.
להערכת החברה, היקף ההשקעות הצפויות בפרויקט נאמד בכ- 130 מיליון ש"ח. בגין רכישת הממכר תשלם החברה למוכר סך של 32.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין וכן תספק שירותי בנייה בגין יחידות המוכר בפרויקט אשר יהוו שיעור של 22.5% משווי כלל יחידות הפרויקט.

התמורה הכספית, אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים, תשולם למוכר בשלושה תשלומים שאינם שווים, כדלקמן: עם רישומה של הערת אזהרה תשלם החברה סך של 1.5 מיליון ש"ח. ב-60 יום לאחר חתימת הסכם הרכישה ורישום הערת אזהרה, תשלם החברה למוכר סך של 7 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. 90 יום לאחר חתימת הסכם הרכישה תועבר למוכר יתרת התמורה הכספית. יצוין, כי תנאי לביצוע התשלום השני והתשלום האחרון הינו רישום משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מסחרי המוגבלת בסכום של עד 26.5 מיליון ש"ח. כמו כן, יצוין כי במועד העברת התשלום האחרון וכנגדו תועברנה לחברה זכויות המהוות 50% מכלל הזכויות במקרקעין. יתרת הזכויות בממכר תועברנה לידי החברה לאחר מסירתן של יחידות המוכר בפרויקט לידי המוכר.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים