סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

דירקטוריון שפע ימים אישר מכירת החברה כשלד בורסאי

על פי הדיווח המכירה תהיה לצד שלישי שאינו בעל עניין בחברה. על פי מתווה האישור, החברה תפרסם הצעת רכש של עד 74.99% ממניותיה

 שפע ימים מדווחת על החלטות דירקטוריון כדלקמן:

לאשר את התקשרות החברה בעסקה למכירתה כ"שלד בורסאי" לצד שלישי שאינו בעל ענין בחברה (להלן: "קונה השלד"), המבוססת על העקרונות הבאים:

החברה תפרסם הצעת רכש של עד %74.99 ממניות החברה, ובתמורה תציע לבעלי מניותיה מניות של חברת הבת שלה, שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ, הנסחרות בבורסה הראשית בלונדון, לפי יחס החלפה שיקבע. אם וככל שמכירת מניות חברת הבת (תמורת קבלת מניות של החברה) תגרום לחברה להיחשב ל "- חברת מעטפת", כהגדרתה בהנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, אזי תוקטנה בהתאמה כמות המניות שתירכש מהציבור וכמות מניות חברת הבת תמורתן.

החברה תמכור את המניות שתירכשנה על ידה בהצעת הרכש לקבוצת משקיעים בראשות קונה השלד, בתמורה למזומן, לפי שווי חברה של 2.4 מיליון ש"ח.

החברה תפעל לרכישת פעילות מצד שלישי, כנגד הקצאת מניות חדשות, עד כדי %74.99 מזכויות ההצבעה בחברה. רכישת הפעילות (והקצאת המניות תמורתה) יבוצעו במתכונת של הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות.

תינתן בלעדיות לקונה השלד למשך שישה חודשים, החל ממועד החלטת הדירקטוריון, במהלכם החברה לא תתקשר עם כל גורם אחר בעסקה למכירת השליטה בה כשלד בורסאי.

העסקה, תנאיה וביצועה כפופים, בין היתר, לבדיקות משפטיות, בקשר עם אופן ביצוע הצעת הרכש כאמור לעיל, לקבלת חוות דעת משפטית לפיה המניות שתימכרנה על ידי החברה לקבוצת המשקיעים לא תהיינה מניות רדומות.

תזומן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, במועד שיקבע (בכפוף לדין) על ידי מנכ"ל החברה.הוסף תגובה
 1. 8. בהצלחה חבר (לל"ת)

  מאת: רע | פורסם ב- 11/10/18 16:21
 1. 7. אתה לא מבין שום דבר!!!!

  מאת: יושב על הגבעה | פורסם ב- 11/10/18 16:16
 1. 6. זה שלד המחיר שלו תלוי בכול מיני מאפיינים

  מאת: רע | פורסם ב- 11/10/18 16:09
 1. 5. לאן זה ייקח את המניה? (לל"ת)

  מאת: Danielone | פורסם ב- 11/10/18 15:49
 1. 4. עוד מעט יתלבשו עליה (לל"ת)

  מאת: shay0812 | פורסם ב- 11/10/18 15:47
 1. 3. מוכרים ב2.5 מיליון (לל"ת)

  מאת: רע | פורסם ב- 11/10/18 15:36
 1. 2. יאללה כפיר סילברמן תסתער (לל"ת)

  מאת: סלגר2 | פורסם ב- 11/10/18 15:27
 1. 1. דעתכם

  מאת: Danielone | פורסם ב- 11/10/18 15:19

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים