סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

גבאי מניבים התקשרה עם העיר החדשה

אתמול הוסכם כי תתבצע רכישת 17% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת טי.אל.וי בע"מ

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ מודיעה כי אתמול התקשרה בהסכם עם צד ג’ שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה, לרכישת %17 מהון המניות המונפק והנפרע, במצבן as is, של חברת העיר החדשה טי.אל.וי בע"מ.

בגין העברת המניות הנמכרות, כשהן נקיות וחופשיות, שילמה החברה לצד ג’ במועד חתימת ההסכם, במזומן, סך של 4.95 מיליון ש"ח. תמורת המניות הנמכרות מומנה מהונה העצמי של החברה.

במסגרת ההסכם, ניתנה האפשרות למוכר ו/או לבעלי מניות המיעוט בעיר החדשה למכור מניות נוספות אשר יהוו 8% מהון המניות המונפק והנפרע של העיר החדשה בתמורה דומה בהתאם ליחס האחזקות של המוכר ו/או של בעלי מניות המיעוט, וזאת בתוך 6 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

העיר החדשה הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, אשר פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל. נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, לעיר החדשה שני פרויקטים יזמיים.

תקנון ההתאגדות של העיר החדשה כולל, בין היתר, מגבלות בדבר זכות סירוב ראשון, זכות הצטרפות, מכירה כפויה וזכות מצרנות.

ככל והחברה תשלים את רכישת הזכויות הנוספות, תהיה לה הזכות למנות דירקטור בעיר החדשה.

הערכות החברה באשר לסך יחידות הדיור הצפויות בפרויקטים ומועד קבלת היתר בניה ו/או שינוי תב"ע לפרויקט, הינם מידע צופה פני עתיד המבוסס על נתונים המצויים בידי החברה נכון למועד דיווח זה וכן על תחזיות והערכות של החברה. ההערכות עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, כתוצאה משינוי אומדנים ו/או שינויים רגולטוריים ו/או אי קבלת היתרים לפרויקטים ו/או עקב גורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים