סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: שנת 2018 עלולה להסתכם בחריגה מיעד הגירעון

"חריגה זו עשויה להתברר כקטנה יחסית (בגבולות של כחצי אחוז תוצר מן היעד). במבט לשנה הבאה, ייתכן כי גם היא תהיה מאתגרת משום שמדובר בשנת בחירות"

בסקירה השבועית של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של בנק לאומי כותב ד"ר גיל בפמן: הגירעון המצטבר ב-12 החודשים שהסתיימו באוקטובר 2018 עומד על כ-48 מיליארד ₪ (שהם כ-3.6% תוצר על פי אומדני האוצר), לעומת יעד גירעון נמוך יותר של 38.5 מיליארד ₪ (2.9% תוצר). להערכתנו, שנת 2018 צפויה להסתכם בחריגה מיעד הגירעון, אם כי, חריגה זו עשויה להתברר כקטנה יחסית (בגבולות של כחצי אחוז תוצר מן היעד). במבט לשנה הבאה, ייתכן כי גם היא תהיה מאתגרת משום שמדובר בשנת בחירות.

בהקשר זה, נדגיש כי חריגה מתמשכת מיעד הגירעון, ובפרט בשנים של מחזור עסקים חיובי (צמיחה הגבוהה מהפוטנציאל של המשק ושיעור אבטלה נמוך), במקביל להגעתה של המדיניות המוניטארית למיצוי השפעתה בטווח הקצר, עלולה להשאיר את המשק המקומי ללא כלי מדיניות ממשיים לטווח הקצר, בתרחיש של שינוי במגמת הפעילות הכלכלית. מצב זה, עלול להכביד על היכולת של הממשלה לתמוך בפעילות הכלכלית במקרה הצורך, ללא הגדלה של היחס חוב/תוצר, התפתחות אשר עלולה לפגוע בפרופיל הפיסקאלי של ישראל ובמקרים חמורים במיוחד להוביל גם לשינויים בצפי דירוג האשראי של המשק.

המדד המשולב:

המדד המשולב לבחינת מצב המשק מצביע על האצה בקצב הצמיחה ברביע השלישי של השנה. נתוני בנק ישראל שפורסמו לאחרונה מלמדים כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש ספטמבר בכ-0.3%. נתון זה משקף צמיחה בקצב שנתי של כ-3.5%, זאת בדומה לסביבת הצמיחה של המדד המשולב מתחילת השנה. העלייה של המדד המשולב בחודש ספטמבר חלה על רקע עליית יבוא התשומות לייצור, ובעליית הייצור התעשייתי והפדיון בענפי השירותים (באוגוסט). מנגד, עלייה זו קוזזה עקב ירידת יצוא הסחורות ויבוא מוצרי הצריכה.

בחינה של הנתונים הרבעוניים מצביעה על האצה בקצב הצמיחה של המדד המשולב ברביע השלישי של השנה. ברביע זה, שיעור הצמיחה עמד על כ-3.7% (במונחים שנתיים), לאחר צמיחה של כ-2.5% ברביע הקודם. שיעור צמיחה זה הינו דומה לקצב הצמיחה במחצית השנייה של 2017, אולם נותר מעט נמוך מהממוצע הרבעוני ארוך הטווח (מתחילת 2010), שעומד על כ-4.2%.

במבט כולל, מהמתאם החיובי הגבוה (כ-85%), הקיים בנתוני העבר, בין שיעורי הצמיחה הרבעוניים של המדד המשולב לבין שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי, ניתן לומר כי הנתונים העדכניים של המדד המשולב עשויים ללמד על האצה בקצב צמיחת התוצר ברביע השלישי של 2018 לאחר קצב צמיחת תמ"ג של 1.8% (במונחים שנתיים) ברביע השני (ראה/י תרשים). הערכה זו נתמכת במספר נתונים נוספים, ובהם: שיפור באופטימיות הסקטור העסקי לגבי הפעילות במחצית השנייה של 2018 לצד מדדים נוספים שמצביעים על שיפור מסוים בפעילות הסקטור העסקי, המשך התרחבות הצריכה הפרטית, חזרתו של יצוא השירותים לצמיחה חיובית לאחר שירד ברביע הקודם ועוד.

אבטלה

ברביע השלישי של 2018 שיעור האבטלה בגילאי 25-64 נותר על 3.5% לצד שיעור השתתפות גבוה יחסית (84%). נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שפורסמו בימים האחרונים מלמדים כי שיעור האבטלה הכללי במשק (גילאי 15+) עמד ברביע השלישי של השנה על 4.1% (נתונים מנוכי עונתיות). נתון זה מסכם רביע שני רצוף של עליות והוא גבוה ב-0.4 נקודות אחוז לעומת הרביע הראשון של השנה. במקביל, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נותר על 64%. שיעור ההשתתפות נותר גבוה יחסית בשני הרביעים הקודמים על אף ששיעור האבטלה עלה, זאת כתוצאה מגידול הן במספר המועסקים והן במספר הבלתי מועסקים, זאת בשונה מההתפתחות ברביעים קודמים.

בקבוצת הגילאים 25-64, הקבוצה בעלת ההשפעה העיקרית על שוק העבודה וכתוצאה גם על הביקושים המקומיים במשק בעיקר מסיבות של גודל וכושר השתכרות, הנתונים מצביעים על יציבות בשיעור האבטלה ברביע השלישי של השנה ברמת שפל של 3.5%. במקביל, שיעור ההשתתפות אמנם ירד מעט, ב-0.1 נקודת אחוז, לעומת הרביע הקודם אולם נותר גבוה יחסית ברמה של 80.4%. זאת, על רקע קליטה של כ-21 אלף מועסקים ברביע זה שהיא אחת משתי העליות הבולטות ביותר מאז הרביע השני של 2016. בנוסף, נציין כי זהו הרביע השני ברציפות עם קצב קליטת מועסקים (שנתי) גבוה מהממוצע ארוך הטווח (משנת 2013), זאת לאחר ארבעה רביעים רצופים עם היקף קליטת מועסקים נמוך מהממוצע.

לסיכום, עליית שיעור האבטלה הכללי במשק ברביע השלישי של השנה מקורה בקבוצת הגילאים 15-24 ו-65+, ולא בקבוצת גילאי העבודה העיקריים. בגילאי 25-64 שיעור האבטלה נותר יציב ברמה נמוכה מאוד, זאת במקביל להמשך קליטת מועסקים בקצב גבוה מהממוצע (שנתי). דהיינו, ניתן לומר כי מכלול נתוני התעסוקה לרביע השלישי של השנה מצביע על חוסנו של שוק העבודה, גורם אשר תומך בגידול בביקושים המקומיים במשק גם בחודשים הקרובים. התפתחות זו, עשויה לתמוך בצריכה הפרטית ברביעים הבאים.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים