סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: ”נתוני התעסוקה בישראל בולטים לחיוב בשנים האחרונות מבחינה כמותית”

"לעומת זאת האיכות והחוסן של שוק העבודה המקומי נמוכים בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD"

בסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל בפמן נאמר כי נתוני התעסוקה של ישראל בולטים לחיוב מבחינה כמותית, אולם האיכות והחוסן של שוק העבודה המקומי נמוכים בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD. נתוני התעסוקה בישראל בולטים לחיוב בשנים האחרונות בהשוואה בינלאומית, זאת לאחר מספר שנים של שיפור מתמשך בשוק העבודה המקומי. ממצא זה מתקבל מבחינה של שיעור האבטלה במשק המקומי בחתכים השונים (גילאי 15 ומעלה וגילאי 25-64) וכן גם כשבוחנים את שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה בהשוואה בינלאומית. דהיינו, מבחינה כמותית שוק העבודה המקומי הינו מהמובילים בקרב המדינות המפותחות. אולם, בחינה רחבה יותר של נתוני התעסוקה (על בסיס מחקר שפורסם לאחרונה על-ידי ה-OECD, אשר מביאה בחשבון, בין היתר, גם את איכות התעסוקה, כישורי העובדים ואת מידת ההכללה של השיפור בנתוני התעסוקה לכלל קבוצות האוכלוסייה בישראל, מעלה מספר נקודות חולשה בשוק העבודה הישראלי.

נתונים שפורסמו לאחרונה על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי היקף הרכישות באמצעות כרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים עלה בחודש אוקטובר בשיעור ריאלי מתון של 0.3% לעומת החודש הקודם (נתונים מנוכי עונתיות). למרות העלייה, יש לציין שקצב הגידול של הרכישות בכרטיסי אשראי התייצב באחרונה על רמה נמוכה ביחס לשנים האחרונות, זאת לאחר שהיה במגמת ירידה מאז הרביע הרביעי אשתקד. קצב הגידול בשלושת החודשים שהסתיימו באוקטובר 2018, עמד על כ-6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת בהמשך לנתוני החודשיים האחרונים. יש להדגיש כי נתון זה הינו נמוך ביחס לממוצע הרב-שנתי מתחילת 2015, שעומד על כ-8.6%, וכמו כן, נציין כי מדובר בקצב הגידול הנמוך ביותר מאז הרביע השלישי של 2014.

ייתכן שהצריכה הפרטית צומחת בקצב מתון יותר לאור הירידה בעוצמת התמיכה של הסביבה המאקרו כלכלית המקומית. ההתמתנות בקצב גידול הצריכה הפרטית מתחילת השנה ניכרת גם בנתוני החשבונאות הלאומית. נתונים אלה, מצביעים על התמתנות משמעותית יחסית בקצב צמיחת הצריכה השוטפת (שמהווה כ-80% מסך הצריכה הפרטית) בשלושת הרביעים הראשונים של השנה לעומת השנים הקודמות. מגמה זו, עשויה להיתפס כמפתיעה לאור השיפור המתמשך בסביבה המאקרו כלכלית בשנים האחרונות אשר תמך בהתרחבות מהירה בצריכה הפרטית.

אולם, בחינה של השינויים במספר פרמטרים מאקרו-כלכליים, הרלוונטיים להתפתחות הצריכה הפרטית, מתחילת השנה בהשוואה לשנים קודמות, מצביעה על בלימה מסוימת של מגמת השיפור בסביבת המאקרו המקומית. דהיינו, נתוני המאקרו עדיין תומכים בגידול בביקוש לצריכה מצד משקי הבית בישראל, אך זאת תוך האטה בקצב, אשר מתיישבת עם המגמות הנוכחיות בנתוני הצריכה הפרטית.

לסיכום, ייתכן כי סימני הבלימה של מגמת השיפור בסביבה המאקרו-כלכלית שהתרחשה בשנים האחרונות, מהווה גורם אשר תומך במידה פחותה יותר בביקושים המקומיים במשק ולפיכך גם בצריכה הפרטית, כפי שמשתקף בחודשים האחרונים בנתונים. המשמעות היא שקטר הצמיחה של המשק בשנים האחרונות עשוי להאט את הקצב ובכך להוביל להתמתנות קצב צמיחת התוצר בשנים הבאות. במבט קדימה, הצריכה הפרטית עשויה להערכתנו לצמוח בסיכום שנת 2018 בקצב מעט מתון בהשוואה לממוצע ארוך הטווח, כ-4% (ריאלי).

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים