סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

נייר חדרה: ההכנסות בשנת 2018 צמחו בכ-8% בהשוואה לשנה הקודמת

הרווח הנקי הסתכם בכ-129 מיליון שקלים בהשוואה לכ-46 מיליון שקלים בתקופה המקבילה; החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 50 מיליון שקלים

נייר חדרה שבשליטת קרן פימי מפרסמת היום את הדו"חות לרבעון האחרון של שנת 2018 ולשנה כולה. על פי נתוני הדו"ח ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו בכ- 1.79 מיליארד שקלים, צמיחה של כ-8% בהשוואה להכנסות של כ- 1.65 מיליארד שקלים ב- 2017. ברבעון הרביעי גדלו ההכנסות בכ- 41 מיליוני שקלים והסתכמו בכ-465 מיליון שקלים, צמיחה של 10% בהשוואה להכנסות של כ-424 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במחזור המכירות השנתי נבע בעיקר מגידול במכירות מגזר גלילי נייר לקרטון בסך של כ-71 מיליון שקלים, גידול של כ-54 מיליון שקלים במגזר ניירות כתיבה והדפסה וגידול של כ-16 מיליון שקלים במגזר אריזות קרטון.

הרווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות, גדל ב-2018 בכ- 44% והסתכם בכ- 141 מיליון שקלים (כ- 8% מההכנסות) בהשוואה ל- 98 מיליון שקלים בשנת 2017. השיפור ברווח התפעולי הושג בעיקר הודות לעלייה ברווחיות מגזר גלילי נייר לקרטון. ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם הרווח התפעולי בכ-32 מיליון שקלים, עלייה של 28% בהשוואה לרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-25 מיליון שקלים.

ה-EBITDA בשנת 2018 הסתכם בכ-230 מיליון שקלים, גידול של כ- 24% בהשוואה לכ- 185 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ה- EBITDA מסך ההכנסות בשנת 2018 עמד על כ- 13%, בהשוואה לשיעור EBITDA של כ- 11%, ב-2017. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של השנה הסתכם בכ-56 מיליון שקלים (כ-12% מסך ההכנסות), וזאת בהשוואה לכ-46 מיליון שקלים (כ-11% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב- EBITDAברמה הרבעונית והשנתית הינו תוצר של שיפור הרווחיות התפעולית בחברה.

הוצאות המימון נטו בשנת 2018 הסתכמו בכ-44 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-36 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו בכ-22 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-10 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, על אף קיטון של כ- 9 מיליון שקלים בהוצאות הריבית הודות לפרעון אג"ח, נבע מהוצאה של כ- 10 מיליון שקלים בגין ריבית והפרשי הצמדה למס הכנסה במסגרת הסכם שומות מס לשנים 2014-2016 ובשל הוצאה שנרשמה בגין שערוך נכס פיננסי.

הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם בכ-129 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-46 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם בכ-63 מיליון שקלים, לעומת רווח של כ-8 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי בשנת 2018 הינו תוצר של שיפור ברווח התפעולי אליו התווספה הכנסה מס (של כ- 50 מיליון שקלים) ברבעון הרביעי כתוצאה מהסכם שומות מס לשנים 2014-2016.

גדי קוניא, מנכ"ל נייר חדרה: "2018 הינה שנה רביעית רצופה של שיפור ניכר בתוצאות הכספיות של החברה ובמצבה העסקי. השיפור הניכר ב-EBITDA וברווח הנקי, האיתנות הפיננסית וההשקעות שביצענו מהווים תשתית איתנה להמשך צמיחה ושיפור הרווחיות בעתיד. תוצאות 2018 אפשרו לחברה לחלק דיבידנד מדי רבעון ולהשיא ערך נוסף לבעלי המניות. מגוון הפעולות שביצענו במסגרת אסטרטגיית שרשרת הערך האינטגרטיבית של תחום מוצרי האריזה הנייר והמחזור, באות לידי ביטוי בשיפור הרווחיות ובהקטנת הסיכון.

מגמות השוק ארוכות הטווח, כפי שאנו מנתחים אותן, נותרו חיוביות ונשענות בעיקר על גידול באוכלוסיה ועלייה ברמת החיים ועל כן, מייצרות ביקוש עולמי גובר לאריזות ולמוצרי קרטון. בנוסף, בשנים האחרונות ניכרת צמיחה עקבית בהיקף הסחר המקוון, שהוא צרכן משמעותי של אריזות קרטון ונייר. מגמות אלו באות לידי ביטוי ברמת ניצול גבוהה מאוד של כשר הייצור בעולם ומקנות לנו ביטחון רב באופק העסקי וביתרונות התחרותיים של החברה, לשנים קדימה".

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 50 מיליון שקלים. סך הדיבידנדים המצטברים שחילקה החברה החל מחודש מרץ 2018 עד וכולל החלוקה הנוכחית מסתכמים ב-145 מיליון שקלים.

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים ציין כי "השיפור ברווחיות החברה אפשר את האצת קצב ההשקעות ב-2018. השקעות אלו, שחלקן טרם החל להשיא רווחים במהלך השנה שהסתיימה, יאפשרו לחברה להמשיך לשפר את יעילותה ואת כושר התחרות שלה בשנים הבאות. בהתאם למדיניות החברה, גם לאחר ההשקעות שבוצעו ולאחר הדיבדנד שחולק רמת החוב הפיננסי נותרה נמוכה".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים