סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

ריט 1: צמיחה של 42% ברווח הנקי לרבעון השני ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה

הרווח הנקי לרבעון השני של 2019 הסתכם בכ- 67 מיליון ש"ח, החברה תחלק דיבידנד של 30 מיליון ש"ח

ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין (ריט) הגדולה בישראל פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019. 

הכנסות מנכסים בניכוי הוצאות תפעול ישירות: ברבעון השני של שנת 2019 עלה ה-NOI לכ-85 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-74 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%.  

FFO ריאלי: ברבעון השני של השנה עלה ה- FFO הריאלי לכ- 63 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 15% בהשוואה לכ- 55 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל של 2018.

החברה עדכנה מעלה את תחזיותיה לשנת 2019, בעיקר בעקבות השלמת העסקאות בתקופה. על פי התחזיות המעודכנות של החברה, אומדן ה-NOI  של החברה לשנת 2019 הינו כ-333-337 מיליון ש"ח, לעומת האומדן שפרסמה בחודש מאי 2019, שעמד על כ- 329-333 מיליון ש"ח, ואומדן מקורי שהוערך ב- 302-306 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי המעודכן לשנת 2019 עומד על כ- 239-243 מיליון ש"ח, לעומת האומדן מחודש מאי, שעמד על כ- 235-239 מיליון ש"ח, והאומדן המקורי של החברה שהוערך בכ- 226-229 מיליון ש"ח.

עלות החוב המשוקללת של החברה- שיעור הריבית האפקטיבית המשוקללת הצמודה לזמן ארוך של החברה עמד ליום 30 ביוני 2019 על 2.13%, עם מח"מ חוב משוקלל, מהארוכים בענף, העומד על כ- 5.4 שנים. יש לציין כי עלות החוב השולית בשיעור של כ-0.6% למועד זה, הנגזרת מתשואת השוק של אג"ח ו’ במח"מ 7.6 שנים, משקפת פוטנציאל משמעותי להמשך הירידה בעלויות המימון.

מרווח בין שיעור תשואת הנכסים המשוקלל (7.03% ליום 30 ביוני 2019) לבין עלות החוב המשוקללת עומד על כ-4.9% ליום הדוח, וכ-6.4% לעומת עלות החוב השולית.

הוצאות המימון נטו של החברה ברבעון השני של השנה הסתכמו בכ-45.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-27.8 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהוצאות המימון, נטו, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מהוצאות הפרשי הצמדה בסך של כ-29 מיליון ש"ח (בהשוואה לכ- 9 מיליון ש"ח אשתקד).

שיעור תפוסת הנכסים של החברה נותר יציב וגבוה עם כ- 97.6% אחוזי תפוסה.

היקף תיק הנכסים המניבים של החברה עלה משמעותית עקב רצף עסקאות שנחתמו או הושלמו בתקופת הדו"ח, ומסתכם למועד פרסום הדוח לכ-5.3 מיליארד ש"ח, גידול של כ-17% ביחס ליום 31 בדצמבר 2018.

ליום 30 ביוני 2019, נכסי החברה כוללים 45 נכסים מניבים בשימושי משרדים, מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים וחניונים בשטח כולל של כ- 554 אלף מ"ר. נכסיה המניבים של החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בחברות מוחזקות ביחד עם שותפים המהווים כ 14% מהשווי הכולל).

דיבידנד: ע"פ החלטת הדירקטוריון, יחולק דיבידנד בסך של 17 אג’ למניה בגין הרבעון השני של 2019, ובהיקף כולל של כ-30 מיליון ש"ח. הדיבידנד השנתי הצפוי בגין 2019, כ-121 מיליון ש"ח, משקף 68 אג’ למניה- צמיחה של כ-6% ביחס לאשתקד.

הרווח הנקי לרבעון השני של 2019 הסתכם בכ- 67 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-47 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי הושפע בעיקר מהגידול ב-NOI של החברה, מעליית שווי הנכסים בתקופה, ובניכוי העלייה בהוצאות המימון , שנבעה בעיקר מהפרשי הצמדה, כאמור.

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "אנו גאים בתוצאות הכספיות של הרבעון השני והחציון הראשון של השנה המעידים על צמיחה מרשימה. בשנת 2019 הגדלנו את תיק נכסי החברה בלמעלה מ-770 מיליון ש"ח - עלייה של מעל ל-15% בהיקף הנכסים המנוהלים. הדבר נובע מעסקאות משמעותיות אותן ביצענו, והובילו לעדכון של התחזיות כלפי מעלה. בין העסקאות ניתן למנות את השלמת רכישת 50% ממגדל היובל ועסקאות בלוד, בבר-לב, ציפורית ונתיבות. עסקאות אלה גם הרחיבו וחיזקו את תיק הנכסים של החברה בהיבט הפריסה הגיאוגרפית ותמהיל התיק. כמו כן מתחילת השנה אנו רואים ירידה ניכרת בעלות החוב השולית של החברה כפי שהיא באה לידי ביטוי בתשואות האג"ח הארוכות של החברה. מגמה זו צפויה לאפשר מיחזורי חוב בעלויות נמוכות ולהגדיל את המרווח בין התשואה על הנכסים לעלות החוב הממוצעת ובכך להמשיך לשפר את תוצאות החברה."הוסף תגובה
  1. 2. ל 1 . ההכנסות משכירות גדלו , ללא קשר להערכת השווי. (לל"ת)

    מאת: אליעזר | פורסם ב- 14/08/19 12:26
  1. 1. הדוח של מניבים ריט לא טוב .הרווח

    מאת: קונה בזול | פורסם ב- 14/08/19 10:55

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים