סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

כשל בהתנהלות המתקן בשורק ובפיקוח המדינה על מתקני ההתפלה

ועדת הבדיקה הגישה את מסקנותיה לשר האנרגיה; בין המסקנות: הליך אכיפה אפקטיבי ומרתיע בשיתוף פרקליטות המדינה נגד מתקן ההתפלה

ועדת הבדיקה לאירועים במתקן ההתפלה שורק, בראשה עמד מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, וחברים בה סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים במשרד, יחזקאל ליפשיץ, מנהלת אגף ההתפלה ברשות המים, הילה גיל, ומנהל יחידת תשתיות באגף החשכ"ל במשרד האוצר, איציק מרמלשטיין, הגישה היום את מסקנותיה לשר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ.

כזכור, בתחילת מאי, לאור חריגות שהתגלו באיכות המים במתקן ההתפלה שורק, מינה שר האנרגיה ועדת בדיקה שמטרתה ללמוד ולבחון את האירוע ואת התנהלותם של הגורמים הרלוונטיים, השפעת האירוע על איכות המים שסופקה, היבטים כלכליים של האירוע וכן להפיק לקחים למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

הוועדה קיימה 11 ישיבות, במהלכן שמעה עדויות מגורמים שונים המעורבים באירוע, ובהם נציגי בעלי המניות (הנוכחיים והקודמים) בחברת ההפעלה של מתקן שורק ונציגי חברת ההפעלה. עדויות נוספות נגבו מחברת מקורות, משרד הבריאות ותאגיד המים "מי שקמה". בישיבות השתתפו נציגים נוספים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים.

לגבי מתקן ההתפלה שורק, קבעה הוועדה כי במתקן קיימת חריגה שיטתית ומתמשכת בריכוז הכלוריד במים המסופקים על ידי המתקן. ממצאי הוועדה הינם כי לאורך תקופה של למעלה משנתיים, ריכוז הכלוריד במים (הרכיב העיקרי במליחות מי הים), חרג עד פי 4 ויותר מהרף המקסימאלי שנקבע בהסכם בין המתקן למדינה. יש לציין כי על אף חומרת הממצאים, איכות המים שסופקו על ידי המתקן עמדה בדרישות המחייבות של משרד הבריאות ולא היוותה סכנה בריאותית.

עוד מצאה הוועדה כשל חמור בהתנהלות הנהלת מתקן ההתפלה. מדי יום בסמוך לשעת בדיקת המעבדה, ביצע חדר הבקרה במפעל שינוי באופן תפעול המתקן. שינוי זה, כונה על ידי אנשי התפעול במתקן "נוהל דיגום בוקר", יצר מצג שווא, לפיו המים המסופקים על ידי המתקן איכותיים יותר ועומדים בדרישות ההסכם מול המדינה. בפועל, ברוב שעות היום, איכות המים שסופקה לציבור, הייתה שונה מהאיכות עליה דיווח המתקן במסגרת הדגימה היומית.

הוועדה קובעת כי הנהלת המתקן, שהייתה מודעת לנוהל האמור, הייתה גם מודעת לאפשרות קיומה של חריגה משמעותית בריכוז הכלוריד לאורך מרבית שעות היממה או לכל הפחות עצמה עיניה מלבדוק את הנושא. הוועדה סבורה כי תכלית המהלך הייתה לאפשר למתקן להציג עמידה בדרישות ההסכם מול המדינה תוך הקטנת עלויות הפעלת המתקן.

במהלך הבחינה הרוחבית שביצעה ועדת הבדיקה בכלל מתקני ההתפלה, התגלו חריגות גם באיכות המים של מתקן ההתפלה בפלמחים. לשם בירור הנושא, גבתה הוועדה עדות גם מנציג חברת ההפעלה של מתקן פלמחים.

הוועדה השתכנעה כי לאורך תקופה של שנה וחצי, ריכוז הכלוריד במים שסופקו על ידי המתקן חרג בכ-20% ביחס לרף המחייב שנקבע בהסכם בין המדינה למתקן. כמו כן התגלה דיווח כוזב של המתקן על בדיקות הכלוריד שבוצעו במעבדה. תוצאות בדיקות המעבדה שדווחו לרשות המים לא תאמו את ריכוז הכלוריד הממוצע והתאפיינו בדפוס שהעלה חשד בדבר אמינות הבדיקות.

עם פניית הוועדה למתקן לקבלת תוצאות המעבדה הראשוניות (לפני ריכוזם לדו"ח המועבר לרשות המים), נתגלה כי בעשרות מקרים, התוצאות אשר דווחו לאורך התקופה לרשות המים כתוצאות בדיקות המעבדה, שונות מתוצאות הבדיקה בפועל, כפי שאלו מופיעות ברישומי המעבדה הפנימיים. כלומר, עשרות מקרים בהם התקיימה חריגה בריכוז הכלוריד, בעוד שהמתקן דיווח למנהלת ההתפלה דיווח כוזב, על פיו הנתון הינו בטווח התקין והנדרש לפי ההסכם.

הוועדה סבורה, כי המדינה לא השתמשה בכלים העומדים לרשותה כרגולטור וכאחראית על ההתנהלות השוטפת מול מתקן ההתפלה, כגון ביצוע דגימות אקראיות לאיכות המים המסופקים על ידי המתקן או בקרה נרחבת יותר. גורמי המדינה סמכו, מעבר לנדרש, על הדיווחים המגיעים ממתקני ההתפלה, ולא הטילו ספק בהתנהלותם. גורמי המדינה הניחו, כי הנתונים שסופקו בקשר לאיכות המים הינם נכונים ואמינים, בלי לבצע אחריהם מעקב ולפעול לזיהוי דפוסים חריגים בזמן אמת. המדינה אף לא השכילה להצליב בין מקורות מידע שונים, המתקבלים מגורמים שונים במשק המים.

לאור מסקנות אלה, ממליצה הוועדה להתחיל בהליך אכיפה כנגד מתקן ההתפלה שורק – הוועדה ממליצה לנקוט באכיפה אפקטיבית ומרתיעה כנגד המתקן, תוך התייחסות לרווח הכספי אותו הניב הזכיין, היקף הקנסות אשר היה מוטל עליו לשלם בגין החריגות לו היו מתגלות בזמן אמת, הכשלים שנפלו בהתנהלות הנהלת המתקן והפגיעה הקשה באמון הציבור במערכת אספקת המים לאור התנהלות זו. צוות מצומצם של מנהלת ההתפלה ופרקליטות המדינה יפעל למיצוי האכיפה.

לגבי מתקן ההתפלה פלמחים - הוועדה ממליצה להעביר את ממצאיה לגורמי החקירה המוסמכים לעסוק בחקירה פלילית, על מנת למצות את החקירה ולהגיע לחקר האמת לרבות זיהוי הגורמים האחראים לדיווח הכוזב באשר לתוצאות בדיקות המעבדה. 

עוד ממליצה הועדה לשפר את מנגנון הבקרה של המדינה על פעילות מתקני ההתפלה כך שכלל מתקני ההתפלה יונחו לבצע דגימות 3 פעמים ביום (במקום פעם אחת ביום), 7 ימים בשבוע. המעבדה שתבצע את הבדיקות תהיה מעבדה מוסמכת לכך, וחלק מהבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה חיצונית בלבד. מנכ"ל המתקן או סמנכ"ל התפעול יחתום ויאשר כי הדיווח החודשי מדויק.

כמו כן יבוצעו בדיקות יזומות ואקראיות של איכות המוצר בתדירות גבוהה מהנהוג כיום במתקני ההתפלה באמצעות שימוש בדוגם האוטומטי.

הוועדה קבעה כי יש לשפר את יכולת הדיווח הישירה לרשות המים ולמנהלת ההתפלה, בעיקר בנושא איכות המים, לקדם אחידות בין כל המדווחים ולשפר את התכלול בין הנתונים שדווחו. יש גם לייעל את יכולת עיבוד המידע שנאסף, כך שיהיה ניתן לזהות באמצעותו חריגות מדפוסי פעילות שגרתיים.

ביחס לחברת מקורות, יש להסדיר את אופן העברת המידע וגיבוש נוהל דיווח וטיפול בחריגות באיכות המים בין מקורות לבין מנהלת ההתפלה.

הוועדה ממליצה לרשות המים לשקול קביעת הסדרה של הנחיות בנושא מדי הספיקה של המוצר הסופי (בקוטר של בין 40-48 אינץ’). כמו כן ממליצה הוועדה ממליצה לדירקטוריונים של כל מתקני ההתפלה להדק את מנגנוני הבקרה הקיימים ביחס לאיכות המים המסופקים על ידי המתקנים. הוועדה סבורה כי על הדירקטוריון במתקן לוודא כי החלטות תפעוליות שיש להן השלכה ממשית על איכות המים ועל עמידת המתקן בתנאי ההסכם מול המדינה, יובאו בפניו.

שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ: "מיד עם היוודע החריגות, מיניתי ועדת בדיקה בראשות מנכ"ל המשרד, אודי אדירי, והסמכתי אותה לבדוק באופן גורף את נתוני כל מתקני ההתפלה. לא נקבל, ונתייחס בחומרה רבה לכל מרמה והצגת נתונים כוזבים. מסקנות הוועדה הוצגו בפניי, ומדובר בממצאים חמורים מאוד, ונטפל בהם באופן מחמיר. חלק מהממצאים יועברו לחקירת משטרה, לאחר שזוהו בהם אמצעים פליליים. אני משוכנע, שהצעדים החריפים שאנו נוקטים בהם ירתיעו בהווה ובעתיד. מים הינם מצרך חיוני, ונפעל כדי להשיב את אמון הציבור במשק המים הישראלי"היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים