סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

הכנסות ישראל קנדה מדמי ניהול בפרויקט דה וינצ’י עומדות על כ-108 מיליון ₪

לאחר שהתקיימו כל התנאים על פ הסכמי הליווי הפיננסי, לביצוע משיכת דמי ניהול ראשונה, הרווח הצפוי לחברה לפני מס צפוי להגיע לכ-36 מיליון ₪

חברת ישראל קנדה מעדכנת היום כי דמי הניהול העתידיים הצפויים לשותפות המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 46% בפרויקט דה וינצ’י בתל אביב, צפוי להסתכם בכ-180 מיליון ₪, כשחלק החברה בשרשור סופי מסתכם לסך של כ-83 מיליון ₪.

הפרויקט, שהוא קבוצת רכישה המאורגנת על ידי השותפות, ושהחברה עצמה נמנית עם חברי קבוצת הרכישה שלו, הוא פרויקט משולב למגורים, משרדים ומסחר. הפרויקט כולל קבוצת רכישה לזכויות המגורים בפרויקט, עליה נמנית החברה בשרשור סופי, קבוצת רכישה לזכויות המשרדים, עליה נמנית החברה בשרשור סופי וכן שטחי מסחר בפרויקט המוחזקים על ידי החברה בשרשור סופי.

יצוין, כי קבוצת הרכישה למגורים, קבוצת הרכישה למשרדים וכן החברה הכלולה המחזיקה בפרויקט התקשרו בהסכם שיתוף המעגן את מערכת היחסים ביניהם בבניית הפרויקט כאשר האחריות על הקמת הפרויקט הינה בהתאם לחלקו היחסי של קבוצה ורוכש יחידה בפרויקט בכללותו. 

בדוחות השנתיים של החברה לשנת 2018, מסבירה ישראל קנדה כי זכויות המגורים של החברה בפרויקט מסווגים בדוחותיה הכספיים של החברה הכלולה המחזיקה בו כמלאי מקרקעין ואילו זכויות המשרדים והמסחר מסווגים בדוחותיה הכספיים של החברה הכלולה המחזיקה בפרויקט כנדל"ן להשקעה.

נכון למועד זה, הושלמו כל התנאים הדרושים על פי מערך הסכמי ליווי פיננסי בו התקשרו חברי קבוצת הרכישה עם בנק מקומי, לצורך ביצוע משיכת דמי ניהול ראשונה. לאור השלמת התנאים על פי הסכם המימון, לשותפות יועברו דמי ניהול בסך של כ-108 מיליון ₪ המהווים כ-605 מדמי הניהול, כאשר חלקה של החברה בשרשור סופי עומד על כ-50 מיליון ₪.

לאור הנתונים הללו, החברה מעריכה שבדוחות הכספיים של הרבעון הרביעי תכיר החברה ברווח לפני מס של כ-36 מיליון ₪, אך מדגישה כי מדובר בהערכה ראשונית שטרם נבדקה על ידי רואי החשבון של החברה והרווח ומועד ההכרה בו עשויים להיות שונים מהערכה זו.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים