סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

מדיפאואר: מידרוג מותירה על כנו דירוג Baa1.il לאג”ח סדרה ב’, באופק יציב

"פעילות החברה מתמקדת בנכסים מניבים למסחר קהילתי ושכונתי מעוגן סופרמרקטים בצפון מערב ארה"ב, תת-מגזר סולידי בעל חשיפה נמוכה יחסית להשפעות המסחר המקוון"

מדיפאואר מדווחת כי מידרוג מותירה על כנו דירוג il.Baa1 לאגרות חוב (סדרה ב’) שהנפיקה החברה. אופק הדירוג יציב. השיקולים העיקריים לדירוג:

פעילות החברה מתמקדת בנכסים מניבים למסחר קהילתי ושכונתי מעוגן סופרמרקטים בצפון מערב ארה"ב, תת-מגזר סולידי בעל חשיפה נמוכה יחסית להשפעות המסחר המקוון.

היקף פעילות והיקף נכסים נמוכים ובעלי פיזור מצומצם. רכישות שבוצעו לאחר תאריך המאזן מרחיבות את צבר הנכסים וצפויות להגדיל את היקף ה- FFO , אך עדיין יהיו בהיקף נמוך לרמת הדירוג.

יחס איתנות חוב נטו ל - CAP נטו הצפוי להלום את רמת הדירוג, ויחס כיסוי חוב נטו ל - FFO הבולט לחיוב לרמת הדירוג.

יתרות נזילות גבוהות ותזרים שיורי גבוה ביחס לצרכי שירות חוב האג"ח המאפשרים פירעון שוטף ללא מיחזור חוב.

היעדר נכסים פנויים משעבוד, ושיעור מינוף של %63 בנכסים המשועבדים מצמצמים את הגמישות הפיננסית של החברה.

תרחיש הבסיס של מידרוג כולל את גיוס אג"ח סדרה ב’ (בוצע ב - 11-2019) והשלמת רכישת שני נכסים מניבים (רכישות שהושלמו ב - 01-2020), המשך הפעילות השוטפת לרבות הכנסות מהנכסים שנרכשו לאחרונה, ורכישה אפשרית של נכסים נוספים בטווח הזמן הבינוני. עוד כולל תרחיש הבסיס תרחישי רגישות לשווי נכסי הנדל"ן של החברה ולהכנסות השוטפות בשנים הבאות.

אופק הדירוג היציב משקף את הערכת מידרוג כי לא יחולו שינויים מהותיים בתחום הפעילות, החברה תשמור על רמת המינוף הנוכחית (לאחר הנפקת אג"ח ורכישת נכסים אשר הושלמו לאחר 09-2019), ובהתאם למדיניותה הפיננסית החברה תשמור על רמות נזילות ומינוף הולמות לרמת הדירוג.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים