מאיפה צצו להם 15 מיליון שקל? פסגות מצאה טעות מהותית בדוחות הרבעון
  • רני צים, מנכל רני צים מרכזי קניות
  • צילום: מאיר אדרי
הצטרפו לערוץ הרשמי שלנו

פסגות דיווחה על טעות מהותית שהתגלתה בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, וזאת יום לאחר שהודיעה החברה על מעבר לתחום הביטחוני ועזיבת תחום ההשקעות.

בפסגות מדווחים כי ברבעון הראשון לא הוכרה ירידת ערך של ההשקעה בפסגות ניירות ערך בהיקף של 15 מיליון שקל היות ולא נכלל בחישוב הערך של פסגות ניירות ערך בספרי החברה סכום של כ-17 מיליון שקל.

פסגות בחנהאת השווי ההוגן של פסגות ניירות ערך בניכוי עלויות מימוש באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי שמצא כי שווי הפעילות של פסגות ניירות ערך הינו כ-51 מיליון שקל. בתוספת המזומנים לאותו יום שבידי פסגות ניירות ערך אזי שווי ההוגן של החברה הינו כ-82 מיליון שקל.

לאחר תיקון הטעות והוסיפת הסכום הנוסף לעודף העלות של פסגות ניירות ערך, נמצא כי יש להפחית 15 מיליון שקל מערכה של פסגות ניירות ערך בספרים, היות הערך של פסגות ניירות ערך בחברה גבוה יותר מהשווי ההוגן של ההשקעה.

משכך, ההפסד ברבעון הראשון של פסגות אמור להיות 23.3 מיליון שקל, ולא הפסד של 8.2 מיליון שקל ’בלבד’, כפי שדווח.