אקונרג’י צופה רווח של 29 מיליון אירו ממימוש פרויקט Niculesti ברומניה
  • אייל פודהורצר, מנכ"ל ומייסד שותף של אקונרג'י
  • צילום: ליאורה רויטמן
הצטרפו לערוץ העדכונים שלנו

אקונרג’י דיווחה הבוקר (א’) על הסכם מחייב שחתמה אקונרג’י אנגליה למכירת פרויקט Niculesti של החברה ברומניה בהספק של כ-214.26 מגה וואט. זאת בהמשך לדיווח על המשא ומתן המתקדם למכירה.

אקונרג’י אנגליה תמכור לרוכשת את מלוא החזקותיה (100%) בתאגידי הפרויקט ברומניה אשר מחזיקים בפרויקט פוטו וולטאי Niculesti, המצוי בשלב לקראת הקמה תמורת 145 אלף אירו למגה וואט, ובתוספת תשלום עבור הקרקע לפרויקט, ובסך הכל כ-32.9 מיליון אירו.

התמורה תשולם באופן הבא: (א) 10% מהתמורה תשולם עם החתימה על ההסכם; ו-(ב) יתרת התמורה
תשולם עם השלמת העסקה. נקבעו בהסכם מנגנונים לשינוי התמורה, בין היתר במקרה שהפרויקט ו/או
ההיתרים שיתקבלו יהיו שונים מהמפורט בהסכם. כמו כן נקבע בהסכם מנגנון להתאמת התמורה כלפי
מעלה אם הפרויקט יזכה לתמיכה או סובסידיה מהרשויות ברומניה.

השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לקבלת כל ההיתרים לפרויקט, לקבלת אישור עוסק זר ברומניה עבור הרוכשת, ולהעדר שינויים רגולטורים מהותיים. הרוכשת תוכל להאריך תקופה זו ב-3 חודשים נוספים במידת הצורך. להערכת החברה, השלמת העסקה צפויה להתבצע עד סוף השנה.

עם השלמת העסקה, החברה צפויה לרשום רווח ממימוש ייזום בהיקף מוערך של כ-29 מיליון אירו.